T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

 

 

1.         Účel objektu

 

          Stavba se nachází v katastrálním území Náchod, na stavebních parcele č. 1254/23, ul. Na Pláni, okres Náchod. Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu a jednoduchého přístřešku garáže. Rodinný dům je situován zhruba do středu pozemku a garáž do jeho západního cípu. Projekt řeší jednogenerační zázemí pro život sedmi členné rodiny. Dvou rodičů s pěti dětmi.

 

 

 

2.         Architektonické a funkční řešení

 

 

          Protože je stavba umístěná ve svahu s převýšením zhruba 2,5m výšky na 6,5m šířky půdorysu domu, je ze západu delší strana půdorysu přízemí v celé své výšce obklopena svahem, zatímco z východu je přízemí, spolu s celou východní fasádou otevřeno pohledu na město. Tímto způsobem terén ze západu parcely navazuje přímo na druhé podlaží (podkroví) budovy, odkud je take veden hlavní vstup do domu.

 

          Svým usazením a tvarem stavba respektuje přirozený spád terénu. Řešení celého objektu  vychází z místních podmínek a vhodně doplňuje stávající zástavbu. Při tvorbě projektu hrála významnou úlohu orientace půdorysu k okouzlujícícm pohledům na Náchod, které parcela poskytuje.

 

          Objekt se sestává ze dvou na sebe navazujících částí: zateplené - obývací a nevytápěné - pomocné části.

 

          Dům má v obou podlažích podobné rysy. Je to v podstatě chodbový dvoutrakt, orientovaný podélným směrem z jihu na sever. U obou podlaží se podél západní strany, uvnitř zateplené části domu, nachází "páteř" komunikace. Od komunikace na východ jsou v zateplené části obytné prostory a  na západ prostory pomocné vybavenosti, schodiště a sociálního zařízení. Dále, za západní obvodovou stěnou, za zateplenou částí, se nachází v obou podlažích nevytápěná část. Před zateplenou částí z východu se k přízemí přimyká vyhlídková terasa a k podkroví vyhlídkový balkón.

 

           Hlavní vstup je ze západu, do předsíně v podkroví nevytápěné části, která obsahuje ještě kolárnu, dílnu a chladnou spíž. Na podkrovní předsíň navazuje zateplená část podkroví, která obsahuje ložnici, koupelnu, komoru pro boiler, schodiště do přízemí a hlavní obytnou místnost, která se skládá z obývacího, jídelního a kuchyňského prostoru.

 

          Na dřevěné schodiště z podkroví navazuje v přízemí chodba. Z chodby se vchází do čtyř pokojů, do koupelny, záchodu a kotelny pod schody. Kotelna je také přístupná skrz nevytápěnou část přízemí - dřevník ven na dvoreček.

 

 

 

3.         Technické řešení - popis konstrukcí

 

 

          Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 137/98 sb.

 

Zemní práce

 

          Zemní práce budou provedeny podle výkresů výkopů.

 

          Základová spára bude pod základovými pasy a pod patkami vyrovnána pískovým podsypem do 50mm. Pod 100mm silnou podlahovou deskou z prostého betonu bude násyp z drceného plynosilikátu tl. 150mm a pod ním štěrkopískový podsyp tl. 150mm. Mezi betonem a drcenným plynosilikátem, stejně i mezi drceným plynosilikátem a štěrkem, bude geotextilie, aby nedocházelo k promíchání materiálů.

 

          Po ukončení zemních prací bude veškerá zemina z výkopů použita na terénní úpravy.

 

 

Opěrná zeď

 

           Opěrná zeď bude provedena na základě statického výpočtu. Při zemních pracech se počítá s odkrytím skalního masivu. Podle toho, v jaké hloubce a v jakém místě bude skála odhalena, případně nebude-li odhalena vůbec, bude další postup provádění opěrné zdi konzultován na místě se statikem, který na základě podrobného průzkumu odkrytého podloží vypracuje projektovou dokumentaci, včetně statického výpočtu.

 

          Za opěrnou zdí bude drenáž dle projektu.

 

 

Základy

 

          Základy jsou navrženy lité do výkopů a částečného pažení z prostého betonu B10. Hloubka základu je určena nezámrznou hloubkou. Šířka základu je ve styku s rostlým terénem 450mm. Pod trámovými sloupy východní terasy a balkónu  budou betonové patky do nezámrzné hloubky dle projektu. Pasy a

patky budou vystupovat nad rostlý terén 150-200mm.

 

          Na základy obvodového zdiva bude proveden nazděný sokl tl. 440mm a výšky 250mm - jedna šára - z betonových tvárnic a to tak, že okraj cihel bude zároveň s vnějším okrajem základového pasu.

 

 

 

3.1. Zateplená část:

 

 

Obvodové, vodorovné a vnitřní nosné konstrukce

 

          Nosnou konstrukci stavby tvoří dřevěný skelet, navržený na základě podrobných konzultací se statikem, jehož zkušenosti s budovami s nosným fošnovým skeletem přesahují hranice České Republiky. Ing. Neumann vede soukromou firmu "Neumann Associates" se sídlem v Kanadě, která se zabývá poradenstvím, statikou a statickými výpočty pro konstrukce pozemních staveb v Torontu. Ing. Neumann bude vést investorský dozor nad prováděním stavby.

 

          Sloupy z fošen 50x200mm po 910mm osové vzdálenosti po obvodu stavby jsou ukotveny přes základovou fošnu do základu ocelovými kotvami z pásové oceli. Zděný sokl základu musí být opatřen po celém svém horním povrchu pruhem z plastické fólie, skrz kterou k němu bude základová fošna přišroubována hmoždinkami. Plastová fólie zabrání vzlínání vlhkosti ze základu do podloží balíků slámy. Na sloupy v úrovni stropu přízemí navazuje fošnový věnec, do kterého jsou z líce zasazeny trámové stropnice a ze shora na něj postaveny fošnové sloupy podkroví. Ty proběhnou až na úroveň stropu, kde na ně bude proveden podkrovní fošnový věnec. Do něho budou usazeny vazní trámy krovu a na věnec ze shora přišroubována pozednice.

 

          Při provádění obou věnců do nich musí být dle přiložených detailů instalována parozábrana, protože kompaktnost konstrukce je v těchto místech narušena.

 

          Dřevěný skelet bude při provádění provázán diagonálními výztuhami z páskové oceli v místech určených statikem. Fošnové sloupy skeletu budou spojeny s obkladem obvodových stěn: V přízemí se zdivem pomocí kotev a v podkroví budou k fošnovým sloupům přišroubovány vruty "Ekopanely". Hrubou podlahu podkroví tvoří membrána z překližky, která bude na tuho spojena s fošnovým věncem.  Stabilitu dále umocní prkenný záklop na krokve krovu v úrovni střešní roviny. Výše zmíněná opatření  zaručí dokonalé spolupůsobení dřevěné konstrukce ve smyslu prostorové tuhosti.

 

          Krov se skládá z fošnových krokví 50x150mm po 455mm osové vzdálenosti, které nesou pozednice a vrcholová vaznice. Vrcholová vaznice je podepřená sloupky každých 910mm, jenž jsou posazeny přes podhled z "Ekopanelů" na vazní trámy.

 

          860mm široká mezera mezi obvodovými sloupy přijde vyplnit balíky slámy "na hranu" tzn.: šířka 350mm a výška 450mm. Nejdelší rozměr balíku bude uzpůsoben přímo na stavbě konstrukci tak, že vždy mezi dva sloupy se vejde na těsnno akorát jeden balík. Pro zjednodušení stavění bude přínosné, budou-li balíky vyrobeny už 900mm dlouhé. Balíky budou ideálně rozměru 350x450x900mm - šířka, výška, délka. Protože je možné, že investor nebude moci ideální rozměr balíků zajistit, díky odlišnému druhu balíkovačky je počítáno s případnou možností alternativní šířky a výšky balíků. To znamená, že bude - li šířka, či výška všech dodaných balíků ne více jak o 100mm odlišná od ideálních rozměrů, projektová dokumentace se tím nezmění.

 

          Fošnové sloupy jsou ve stěně umístěny tak, že vnitřní strana izolace z balíků slámy je zarovnána s lícem sloupu do interiéru. Balíky pak těsně přiléhají k rubu obkladu interiéru.

 

          Postup prací bude následný: Nejdříve se na fošnové sloupy dřevěného skeletu směrem do interiéru provede obklad: Přizdí obvodová příčka v přízemí a v podkroví se k nim přišroubují vruty ekopanely. Mezery mezi ekopanely musí být pečlivě utěsněny konopným provazem. Následně se z venku mezi sloupy k obvodovému obkladu interiéru těsně vmáčknou balíky. Ty budou ze strany přiléhající k obkladu předem namočeny v jílovém mléce, aby lépe k rubu obkladu přilnuly. Balík se mezi sloupy stabilizuje latí, která se položí ze shora na každý balík. Lať se ze shora zatíží, aby byl balík ve zdi ještě více stlačen a pak se lať do hran fošen sloupů přišroubuje vruty. Jednak je balík slámy z levé i z pravé strany vtěsnán mezi sloupy a druhak je vždy ze shora ztlačen latí. Tato metoda stavění tepelné izolace z balíků slámy se nazývá "balíky v kleci" a je často používána především ve Francii.  Směrem ven bude (350mm široký) balík vnější líc fošnových sloupů (50x200mm) přesahovat o 150mm. Vzniklé mezery mezi balíky budou těsně vyplněny volnou slámou, podobně i věnce v obou podlažích. Na věnec se z vnější strany připevní kapsa z omítkářské sítě, která bude vyplněna volnou slámou, aby byl slaměný podklad pro vnější fasádu po celém povrchu stavby ve stejné úrovni. Vnějšek balíků slámy bude připraven pro první vrstvu omítky.

 

          Interiérem obou podlaží prochází nosná - 140mm silná - schodišťová stěna zděná režným zdivem z cihel plných pálených. Prochází chodbou přízemí směrem na horu a zastaví se až těsně pod vazními trámy krovu stropu v podkroví. Do schodišťové stěny je zakotvena schodnice schodiště, ale hlavní zatěž stěny pochází od stropnic stropu přízemí, které jsou do kapes ve schodišťové stěně vloženy. Strop přízemí je nad schodištěm přerušen.

 

 

Podlaha v přízemí

 

          Do vykopané stavební jámy ohraničené základovými pasy s nazděným soklem z porothermu 440Si bude nasypána 150mm silná vrstva dolomitového štěrku proti vzlínání zemní vody. Na štěrk se položí separační vrstva ze tkaniny geotextilie a na ni přijde nasypat 150mm silná vrstva drceného plynosilikátu pro tepelné odizolování budovy. Plynosilikát bude značně zhutněn. Další vrstva tkaniny geotextilie oddělí plynosilikát od 100mm silné monolitické desky z prostěho betonu. Na betonovou hrubou podlahu bude provedena pochůzná vrstva. V západní části půdorysu bude prkenná podlaha a ve východní komunikační části dlažba.

 

 

Konstrukce stropů a krovu

 

          Na trámové stropnice stropu v přízemí přijde ze spoda upevnit "Ekopanel". "Ekopanel" bude směrem do interiéru opatřen vnitřní omítkou a barevným nátěrem dle požadavku investora. Z vrchní strany bude na stropnicích upevněna membrána z překližky, jako hrubá podlaha, a na ni prkenné pobití, jako pochůzná vrstva podlahy.

 

          Na vazní trámy u stropu v podkroví budou položeny a přišroubovány vruty s podložkou ze shora "Ekopanely". Vznikne tak strop s viditelnými vazními trámy v interiéru. "Ekopanely" se ze spoda omítnou vnitřní omítkou, která se dle přání investora barevně natře. Ze shora se na "Ekopanely" položí pasy nepropustné parozábrany, které se k sobě pečlivě svaří, aby bylo zamezeno jakémukoliv úniku vlhkého vzduchu z interiéru budovy do prostoru střechy.

 

          Na parozábranu se přesně uprostřed půdorysu na osu sever - jih položí fošna jako základ pod sloupky krovu. Sloupky vynášející vrcholovou vaznici se přesně v osách vazních trámů přišroubují po 910mm k této fošně a vrcholová vaznice se přišroubuje ke sloupkům. Na obvodový věnec se nad východní a západní fasádou osadí pozednice. Krokve po 455mm se připevní k vrcholové vaznici a pozednicím. Mezi takto připravený krov se na vodorovnou plochu stropu z vrchu "Ekopanelů", na parozábranu usadí balíky slámy, jako tepelná izolace. Plocha stropu se zaplní balíky postavenými "na plocho" tzn.: výška 350mm. Všechny mezery se pečlivě vyplní volnou slámou a ze shora se na balíky provede vrstva hliněné mazaniny, jako ochrana proti kapičkám kondenzátu vzniklého na rubu střešního pláště a zároveň ochrana proti požáru.

 

 

Střešní plášť

 

          Střešní plášť je dvojí. Nad půdorysem objektu, včetně obvodových zdí je zatravněná střecha, nad přesahy střechy jsou vlnité desky "Onduline".

 

          Nejdříve se na krokve podél delších okrajů střechy osadí náběhy, kvůli návaznosti jednoho druhu krytiny na druhý. V rozsahu plochy zatravněné střechy, přijde na krokve krovu s náběhy přibít prkenný záklop. Na štítových stranách se okraj provede okrajovou fošnou. Na záklop, přes okrajové fošny při štítech, bude položena dodavatelskou firmou tuhá plachta plastové fólie, odolná proti prorůstání kořínků. Na okraji náběhů se přes fólii k prkennému záklopu připevní okrajové háky držící dřevěný profil okraje zelené střechy. Podél obvodu se vysypou okraje štěrkem a celá střecha se potom dosype substrátovou směsí.

 

          Na krov pod náběhy a za štítovými okraji zelené střechy se přišroubuje laťování pro osazení průhledných střešních PVC desek "Onduline". Konstrukce střechy zaručuje bezpečnou návaznost volného proudění dešťové vody ze zelené střechy na lehkou krytinu Onduline a odtud do okapů a žlabů.

 

 

Příčky

 

          Vnitřní příčky v 1.n.p. budou zděné z režného zdiva z cihel plných pálených tl. 70mm. Dle požadavku investora přijde režné zdivo natřít kaseinovým nátěrem.

 

          V podkroví jsou příčky z "Ekopanelů", smontovaných dle doporučení výrobce. Na "Ekopanely" bude provedena vnitřní omítka, jenž bude opatřena kaseinovým nátěrem, do kterého budou přimíchány barevné pigmenty dle přání investora.

 

 

Komínová tělesa

 

          Hlavní komínové těleso je zakomponováno do obvodové zdi. Je vyzděno z betonových lehčených tvárnic komínového systému "BLK". Komín je proveden zcela dle požadavků výrobce. Kolem komína je proveden ochranný obklad z ohnivzdorných desek "CETRIS" tak, že mezi opláštěním cementovláknitými deskami "CETRIS" a komínovými tvárnicemi je větraná vzduchová mezera 50mm, což odpovídá minimální vzdálenosti od hořlavých konstrukcí (bez jakékoliv ochrany). Komínové tvárnice budou vyvložkovány plechem z nerezové oceli tl. 1mm systému "BLK". Mezi plechem a tvárnicemi je opět větraná mezera. Hlava komínu bude zakončena krycí betonovou deskou. Takto navržený komín plně odpovídá požadavkům výrobce a požárním předpisům. Vybírací otvor bude ve fasádě na úrovni přízemí do nevytápěného dřevníku. Ze strany interiéru přízemí vytápěné části, z kotelny pod schody, bude do komínu napojen dřevokotel "VERNER".

 

          Krbová kamna "VERNER" jsou umístěna v podkroví vytápěné části v obývací místnosti. Pod nimi je provedena dlažba. Jsou napojeny na samostatný komín, který bude z nerezové oceli, jednoplášťový a při průchodu stropem, střešní konstrukcí a nad střechou bude tří plášťový. Provedení přesně dle doporučení výrobce jako třísložkový komínový systém "EKO-UNISTEEL"

 

 

Schodiště

 

          Vnitřní schody z přízemí do podkroví jsou navrženy celodřevěné z dubového dřeva, schodnicové. Dřevo bude ochráněno bezbarvým lakem. Mezi jednotlivými schodišťovými stupněmi bude "zrcadlo" z tvrzeného mléčného skla, aby byl prostor pod schody prosvětlen. V prostoru nad dřevokotlem budou schody chráněny od žáru spalování ze spoda na schodiště připevněnou deskou z požárně odolného materiálu - "Cetris" tl. 19mm.

 

 

Větrání

 

          Všechny místnosti jsou odvětrány přímo okny.

 

          Koupelny v obou podlažích jsou navíc odvětrány mechanicky větrákem do novodurové truby procházející oběmi podlažími. V podkroví ústí ven obvodovou zdí u stropu do přístřešku dílny, odkud vede nad střechu. Do stejné truby je zaústěno odvětrání WC  v přízemí.

         

 

Klempířské konstrukce

 

          Oba okapové žlaby a všechny čtyři svody jsou navrženy z mědi.

 

 

Okna

 

          Okna a balkónové dveře budou dřevěné. Do europrofilů bude zaskleno vakuované dvojsklo, typu lowE: K=1,0 Wm2/K. Ostění tvoří fošnové sloupy. Nadpraží a parapet z fošen budou přišroubovány vruty mezi sloupy. Mezery mezi okny, či balkónovými dveřmi budou pečlivě utěsněny konopným provazem. Ostění, nadpraží a parapety, popřípadě prahy budou začištěny ze dvou stran hoblovanými dubovými prkny.

 

          Postup prací bude následný: Při zdění obvodového obložení interiéru přízemí budou vynechány otvory pro okna dle projektu. Nad okny bude osazen průvlak z jedné strany hoblovaného dubového profilu na výšku jedné šáry. Jakákoliv mezera mezi cihelným zdivem a fošnami ostění, nadpraží,či parapetu přijde pečlivě utěsnit konopným provazem. Tomuto detailu je třeba věnovat zvýšenou pozornost. V podkroví obklad interiéru tvoří "Ekopanely", které budou v místech otvorů přesně ořezány a k fošnám ostění, parapetu a nadpraží staženy vruty obzvláště těsně po 150mm. Jakákoliv mezera mezi "Ekopanely" a fošnami ostění, nadpraží,či parapetu přijde pečlivě utěsnit konopným provazem. Okna budou osazena tak, že venkovní strana okenního rámu lícuje s venkovními hranami fošnových sloupů, fošnového nadpraží a parapetu. Po důkladném utěsnění oken přijdou okenní otvory směrem do interiéru obložit dubovým dřevem. Směrem ven bude okolí oken z balíků slámy sestříháno do požadovaného kónického tvaru, jenž se směrem ven rozšiřuje. Venkovní parapet z desky "Cetris" tl. 19mm bude oplechován. Sláma pod parapetem bude vždy ochráněna "jazykem" z tvrdé plastické fólie. Na "jazyk" se upevní plastová omítkářská síťka, nebo síť z jutoviny. Konečný přesný tvar otvoru ve fasádě bude docílen vápennou omítkou.

 

 

Dveře

 

           Vstupní dveře do předsíně v podkroví nevytápěné časti budou dřevěné ze dvou částí. Z otvíravé a z pevné. Pevná část je opatřena horizontálním podélným okénkem a otvíravá část - dveře - jsou plné z masivu s osazeným zámkem FAB. Mezi předsíní v podkroví a obývací místností budou dveře stejných rozměrů, jenom s tím rozdílem, že jsou opačného otvírání a obě části budou celé prosklené.

 

          Z kuchyňského prostoru do chladné spíže ústí plné dřevěné dveře z masivu, stejně jako z kotelny do dřevníku, ty budou s osazeným zámkem FAB. Podobně i venkovní jedno a dvou křídlé vstupní dveře do dřevníku v přízemí.

 

          Vnitřní dveře "Standard" od firmy "Sapeli" budou plné, typové.

 

          Všechny dveře budou opatřeny vnitřními prahy, kromě dveří do kotelny pod schody.

 

 

Zařizovací předměty

 

          Veškeré zařizovací předměty jsou navrženy typové, standartní. Umyvadla budou keramická v obou podlažích zapuštěná do pultové konstrukce koupelny. WC budou závěsné s uschovanou splachovací nádržkou uvnitř jádra. (např. "GEBERIT Jádrofix elegant")

 

 

Omítky

 

          Venkovní omítka na slaměném zdivu bude vápenná. Nejprve se balíky prostříknou vápenným mlékem a potom se ve třech vrstvách natáhne vápenná omítka o celkové mocnosti zhruba 60mm po celé ploše exteriéru budovy. Vápenná omítka zaručuje ideální prostředí pro stěnový systém, který zaručuje volný průchod vlhkosti. Vápno je dostatečně odolné proti dešti a při tom "dýchá" je porézní. Na závěr se omítka opatří třemi nátěry vápenným pačokem. Nátěr se musí pravidelně obnovovat. Vnitřní omítky budou hliněné na panelech v podkroví tam, kde určí investor. Počítá se s omítnutím stropů i stěn podkroví. V přízemí bude režné příčkové zdivo ponecháno bez omítek tam, kde určí investor. Na žádost investora bude režné zdivo místy nabarveno barvou.

 

 

Komunikace, zpevněné plochy, oplocení

 

          Před vchodem, před dílnou a v místech venkovní jídelny bude prkenná terasa ze západní strany. Z východu bude prkenná terasa sloužit pokojům v přízemí.

K hlavnímu vstupu povede cesta z kamenných šlapáků a kamenných schodů.

Cesta od hranice pozemku k přístřešku garáže bude zpevněna zatravňovacími betonovými tvarovkami. Podlaha přístřešku bude ze zámkové betonové dlažby.

Odtud ke vchodu povede pěšina krásně upravenou přírodou.

 

 

 

3.2. Nevytápěná část:

 

 

Konstrukce venkovních teras a balkónu

 

          Venkovní terasa v úrovni přízemí a balkón u podkroví podél východní fasády domu mají totožné půdorysné rozměry. Jsou umístěny nad sebou a vynešeny na čtyřech dřevěných sloupech založených na samostatných patkách. Prkenná podlaha terasy leží na fošnových stropnicích po 455mm. Stropnice jsou na jedné straně připevněny ke zděnému základovému soklu z tvarovek "Porotherm 44Si" pomocí ocelových sedel zakotvených do zdiva a zhruba ve dvou třetinách délky jsou konzolvitě vyloženy přes dřevěný průvlak. Podlahu balkónu tvoří fošny na trámových stropnicích po 910mm, které jsou opět podobně konzlolvitě vyloženy přes dřevěný průvlak. U obvodové zdi jsou do dřevěného skeletu připevněny kotvami svařenými z pásové oceli. Prostorová tuhost konstrukce venkovní terasy a balkónu bude zajištěna ocelovými diagonálními táhly mezi sloupy.

 

          Venkovní terasa podkroví před severní fasádou - jídelní terasa (dále jen jídelní terasa) - spočívá coby střecha, na zděné zdi tl. 150mm z plných pálených cihel, založené na stupňovitě klesající opěrné stěně. Zeď se otáčí ve křivce, která kopíruje zakřivení terasy. Její konstrukci tvoří fošnové stropnice po 455mm a na nich prkenná podlaha. Jídelní terasa pokračuje směrem na západ za opěrnou stěnou. Její prkenná podlaha konzolovitě přečnívá nasypaný terén za opěrnou stěnou ze západu domu. Tam je jídelní terasa krytá přesahem střechy a odtud je také přístupná zahradě domu. 

 

          Zábradlí balkonu a jídelní terasy dodá investor během stavby. Bude typové, hliníkové s výplněmi z pevnostního skla. Sloupky jsou od sebe vzdáleny 910mm na osu. Alternativně bude madlo zábradlí z tvrdého dřeva a mezi sloupky budou dvě vodorovné příčky, do kterých přijde zasadit tabulka z tvrzeného vzsokopevnostního skla.

 

 

Obvodové, vodorovné a nosné konstrukce nevytápěné části ze západu

 

          Základ nevytápěné části ze západu tvoří opěrná betonová stěna, která současně tvoří obvodovou zeď nevytápěné části přízemí. Strop tvoří stropnice z fošen, z jedné strany ukotvených do nosné dřevěné kostry vytápěného jádra a směrem na západ jsou stropnice vykonzolovány přes opěrnou stěnu. Na ně je přibitá prkenná podlaha. Trámové sloupy dřevěné nosné konstrukce v podkroví nevytápěné části ze západu jsou založeny na horním líci opěrné betonvé stěny. Podpírají vaznici, která vynáší prodloužené krokve krovu. Střešní krytina je nad nevytápěnou částí ze západu lehká a průhledná. Obvodovou stěnu tvoří přímo ze západu, prkenné pobití lehce do oblouku kolem hlavního vstupu. Boky nevytápěné části jsou z ekopanelů. Nevytápěná spíž a zádveří budou odizolovány mezi dvojici panelů vrstvou tepelné izolace z minerální vlny. Pod těmito prostory se taktéž zaizoluje podlaha. Strop nad nevytápěnou spíží bude odizolován minerální vlnou. Strop nad zádveřím bude prosklený obyčejným dvojitým mléčným sklem.

 

 

Obvodové, vodorovné a nosné konstrukce přístřešku garáže

 

          Přístřešek garáže bude použit pro jedno osobní auto. Bude ho tvořit jednoduchá trámová konstrukce. Ze západu v blízkosti hranice s pozemkem 1254/17 bude z jedné strany přístřešek tvořit obvodová zeď z režného zdiva z cihel neomítnutých. Na ostatní tři strany bude přístřešek otevřený. Zastřešení bude z lehké krytiny "ONDULINE". Na podlaze budou zatravňovací tvárnice.

 

 

 

4.         Technické vybavení objektu:

 

 

Vnitřní vodovod

 

            Napojení bude zajištěno z veřejného vodovodu novou vodovodní přípojkou zakončenou vodoměrnou soupravou v domě, kde bude osazen uzávěr objektu, redukční ventil, mechanický filtr a vypouštění systému.

 

          Na nový pitný vodovod budou napojeny veškeré zařizovací předměty v objektu a letní výtok vně objektu.

 

 

Vnitřní kanalizace

 

            Kanalizace v objektu je navržena oddílná. Dešťové vody ze střech jsou staženy dvěmi vnitřními dešťovými odpady.

 

          Splaškové odpadní vody z rodinného domu jsou zaústěny do venkovní splaškové kanalizace ve Vančurově ulici.

 

          Potrubí vnitřní kanalizace v objektu je vedeno pod povrchem stěn, příček a pod podlahami.

 

          Odvětrání kanalizace bude nad střechu objektu jedním odpadem.

 

 

Vytápění

 

          Do novostavby bude osazen elektrický kotel. Ten bude umístěn v komoře podkroví. Do budoucna bude do kotelny pod schody umístěn dřevokotel "VERNER". Jak elektrokotel, tak i dřevokotel budou napojeny na ústřední topení a radiátory. V podkroví budou pro potřebu sálavého tepla v obytné místnosti provozovány krbová kamna.

 

 

Ohřev TUV

 

          V komoře podkroví vytápěné části domu bude na nosnou dřevěnou konstrukci zavěšen boiler.

 

 

Elektroinstalace

 

            Napojení objektu k síti NN bude provedeno od stávajícího sloupu vrchního vedení NN Náchod Vančurova ulice. Přípojka bude vedena ve výkopu.

 

 

 

5.         Technologické zařízení

 

 

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení.

 

 

 

6.         Bezpečnost a ochrana zdraví

 

 

     Při stavbě je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy a případná nařízení vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být dodržena vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

 

     Případné změny a odchylky proti projektové dokumentaci, vzniklé v průběhu stavby je nutné konzultovat s projektantem.

 

 

 

7.         Požární ochrana

 

 

     Požární ochrana je zpracována v požární zprávě v části A "Průvodní zpráva".

 

     Požadavky vyplývající ze zprávy "Požární zabezpečení" jsou v projektové dokumentaci respektovány.